Subsidies voor opleidingen en cursussen

Subsidies voor werkgevers

Goede scholing is altijd de investering waard. Met subsidies en fiscale voordelen bespaar je op de kosten voor een opleiding of cursus. Scalda wil je hierover informeren en geeft een overzicht voor werkgevers en een overzicht voor particulieren over (alle) regelingen voor scholing. In sommige gevallen zijn de subsidies stapelbaar. De regelingen zijn kort beschreven met een link naar meer informatie.

Investeren in kennis en medewerkers loont

Als werkgever heb je natuurlijk het beste voor met je werknemers. Echter zijn er vaak nog vragen over om- of bijscholing, over de inzet van financiële mogelijkheden en subsidies of over erkend worden als Leerwerkbedrijf.

Voor het volgen van scholing of andere vormen van leren, bestaan er verschillende regelingen waar je als werkgever gebruik van kunt maken. Deze leveren vaak aanzienlijke voordelen op. Je kunt als werkgever gebruik maken van financiële voordelen als je leren en werken stimuleert. Maar wij kunnen ons heel goed voorstellen dat je door de bomen het bos niet ziet.

Hier geven we een overzicht van welke regelingen voor jouw bedrijf van belang kunnen zijn. Misschien kunnen regelingen zelfs gecombineerd worden. Een actueel overzicht van financiële regelingen vind je hieronder, met een korte introductie van de regeling en doorverwijs links voor verdere inhoudelijke informatie.

Corona regelingen voor ondernemers 

Gedurende de coronaperiode zijn er specifieke regelingen van kracht; informatie hierover is te vinden op:

Reguliere subsidieregelingen

SLIM-regeling

(Structurele) Subsidieregeling voor mkb-ondernemingen in het algemeen en voor grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. De subsidie mag aangevraagd worden door individuele ondernemingen of door samenwerkingsverbanden. De SLIM-regeling is bijvoorbeeld in te zetten voor: de doorlichting van een onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan; het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen t.b.v. werkenden in de onderneming; het ontwikkelen of invoeren van een methode voor het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en beroepshouding van werkenden; het bieden van praktijkleerplaatsen bij een erkend leerbedrijf. Jaarlijks is er €48 miljoen beschikbaar.

Subsidieregeling praktijkleren

(Een aanvraag indienen is weer mogelijk vanaf 2 juni 2021, 9:00 uur)
De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). U vraagt de subsidie na afloop van de begeleiding aan. De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie

U krijgt beter opgeleid personeel en zij zijn beter voorbereid op de arbeidsmarkt. Meer informatie

I.v.m. coronapandemie is er een coulanceregeling m.b.t. het aantal weken begeleiding en duur van de opleiding.

Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg

(aanvraag start per 03 januari 2022, 09.00 uur en loopt, via 5 aanvraagrondes, tot 31 december 2023 17.00 uur)

Verzorgt u een praktijk- of werkleerplaats voor een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden? Kijk of u gebruik kunt maken van de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een erkend leerbedrijf maakt voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming van een student die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgt. Alleen kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden komt in aanmerking voor deze subsidie.

U helpt hiermee de directe en duurzame inzetbaarheid van werkenden of werkzoekenden op de arbeidsmarkt te verbeteren. Meer informatie

Tel mee met Taal

Let op: de aanvraagronde voor 2021 is gesloten. Aanvragen kan weer van 1 januari tot en met 28 februari 2022.

Beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. De subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 bouwt voort op die van de periode 2017-2020, maar is op een aantal punten uitgebreid en aangepast. Zo kun je nu ook subsidie aanvragen voor praktijkgerichte experimenten. Scholen, werkgevers, bibliotheken: allerlei organisaties kunnen in 2022 weer subsidie aanvragen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid. Meer informatie

Subsidie bij massaontslag (EGF)

Doorlopend: Overheden kunnen aanspraak maken op het Europees Globaliseringsfonds (EGF) wanneer er sprake is van massaontslagen in bepaalde bedrijfssectoren. Helpt werknemers met scholing of bij het vinden van een nieuwe baan. Vergoeding is maximaal 60% van de kosten. Meer informatie

Opleiding aftrekken als zakelijke kosten

Doorlopend: Om kennis van medewerker up-to-date te houden kan hij/zij een studie volgen. Studiekosten zijn aftrekbaar van de belasting (zoals les- en examengeld, kosten voor studieboeken en reiskosten). Indien de werknemer dit voor zijn rekening neemt, zijn er fiscale regels die dit aantrekkelijker maken.

Opleidings- & Ontwikkelingsfondsen (O&O fonds)

Doorlopend: O&O fondsen dragen financieel bij aan de scholing van medewerkers in hun branche. Wanneer je bent aangesloten bij een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) kun je voor het opleiden of scholen van medewerkers een beroep doen op het O&O-fonds van jouw branche.

Als werkgever kun je niet zelf subsidie aanvragen. Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden, neem dan contact op met het O&O-fonds binnen jouw branche. Alle O&O-fondsen hebben loopbaanadviseurs in dienst, die kunnen helpen bij scholings- en opleidingstrajecten voor jouw werknemers. Zij kunnen je informeren of er projecten lopen waar je bij kunt aanhaken. Zij kunnen ook subsidie voor projecten aanvragen. Meer informatie

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Elk jaar: Het ESF is het belangrijkste Europese instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan beter werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor alle EU-burgers. Het werkt door te investeren in Europa's menselijke kapitaal - haar werknemers, haar jongeren en iedereen op zoek naar een baan. De jaarlijkse ESF-financiering van 10 miljard euro verbetert de kansen van miljoenen Europeanen, met name van hen die moeilijk werk vinden. Meer informatie

Innovatiesubsidie bedrijfs(tak)scholen A+O

2019 – 2021: Technologische veranderingen zijn aan de orde van de dag. Dit vraagt niet alleen wendbaarheid van medewerkers, maar ook de opleiders moeten zich blijven ontwikkelen. Veranderingen vragen om innovatie in de inhoud en vormgeving van het onderwijs en tot verdere professionalisering van de onderwijsgevenden. A+O biedt bedrijfs(tak)scholen een vergoeding tot 70% van de projectkosten. De vergoeding geldt voor projecten die gericht zijn op onderwijsinnovatie, professionaliseren van onderwijsgevenden en/of versterken van de samenwerking met vmbo/mbo/hbo. Meer informatie

Leerwerkbijdrage OOM

Doorlopend: Om de leerwerkbedrijven in deze periode extra te ondersteunen, heeft OOM de Tijdelijke Additionele Maatregel (TAM) nieuw leven ingeblazen. De TAM is een eenmalige bijdrage van € 1.250,00 bovenop de Leerwerkbijdrage voor bedrijven die een bbl-leerling in dienst hebben of aannemen in de periode van 1 april tot en met 31 december 2020 en recht hebben op een Leerwerkbijdrage.

De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student, die een mbo-opleiding volgt. Het subsidiebedrag is € 2.300,00 tot € 3.800,00 per student (max. 5) per jaar, afhankelijk van de opleidingsroute. Deze subsidie is stapelbaar met bijvoorbeeld de subsidieregeling praktijkleren. Meer informatie

Sectorale subsidieregelingen

Groen en groen gerelateerd

Er is een breed scala aan subsidieregelingen beschikbaar voor de groene sector.Werkgevers die lid zijn van Colland kunnen een beroep doen op de verschillende regelingen van Colland Arbeidsmarkt. Meer informatie

Zorg en Welzijn

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in de Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, omscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing of opleidingen tot praktijkbegeleiders. Meer informatie

Techniek

Is jouw vakkennis toe aan een opfrisbeurt? Of zou een andere cursus nuttig zijn? Dan is de scholingsvoucher ter waarde van € 1.500 iets voor jou! Je zet de voucher in voor een cursus, training of opleiding. Meer informatie

ICT en Techniek

Wilt u 1 of meer van uw medewerkers of nieuwe medewerkers laten omscholen naar een beroep in de techniek of ICT? Als werkgever kunt u aanspraak maken op financiële ondersteuning van de nieuwe Omscholingsregeling. Meer informatie

Meer informatie

Heb je als werkgever (nog) vragen over subsidies en fiscale voordelen, gekoppeld aan opleiding en organisatieontwikkeling? Het Leerwerkloket Zeeland adviseert werknemers, werkzoekenden, scholieren en werkgevers op het gebied van leren en werken vanuit de visie Leven Lang Ontwikkelen. Iedereen met vragen over o.a. omscholing, bijscholing en leerwerktrajecten kan terecht.​ Wil je meer informatie over de subsidies, neem contact op met het leerwerkloket.

Omhoog