Opleidingen voor medewerkers

U zoekt mogelijkheden om uw medewerkers bij te scholen. Bij Scalda bent u aan het goede adres. Wij bieden zowel cursussen aan als deeltijdopleidingen. 

Er zijn verschillende manieren voor scholing.

  • Beroeps Begeleidende Leerweg
  • Niet-bekostigd onderwijs
  • Diplomaroute
  • Certificaatroute
  • Specifieke leerbehoefte

Lees onderaan deze pagina ook verder over de subsidieregeling praktijkleren.

Beroeps Begeleidende Leerweg

Scalda biedt verschillende BBL-opleidingen aan. BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Dat betekent dat een werknemer werkt en leert tegelijkertijd. De werknemer gaat dan naast zijn baan nog  1 of 2 dagen naar school. Bij BBL beslaat de tijd die wordt besteed aan BPV zo’n 60%-80% van de opleiding; er is een arbeidscontract (een stagecontract mag ook) en een BPV-overeenkomst nodig.

Eén van de voorwaarden om aan een BBL-opleiding te kunnen beginnen is dat je als werknemer werkzaam moet zijn in een leerbedrijf. Omdat zo’n groot gedeelte van de opleiding in de praktijk plaatsvindt is het van belang dat uw leerbedrijf erkend is. 

Niet-bekostigd onderwijs

OVO is een nieuwe niet-bekostigde leerweg voor crebo-opleidingen. Bij deze leerweg is geen sprake van een wettelijk vastgestelde uren norm en er dient vooraf diploma-erkenning te worden aangevraagd. Bij OVO is geen wettelijk lesgeld/cursusgeld verschuldigd en is er geen recht op studiefinanciering.

Diplomaroute / certificaatroute

OVO kent twee routes: een diplomaroute en een certificaatroute. Bij de diplomaroute wordt het behaalde diploma opgenomen in het diplomaregister van DUO, bij de certificaatroute vindt geen registratie plaats in het diplomaregister.

Voor niet crebo-opleidingen zie ‘Specifieke leerbehoefte’

Specifieke leerbehoefte

Heeft u een specifieke leerbehoefte vanuit uw bedrijf of instelling? Ons dochterbedrijf, Helix Learning helpt bedrijven aan passende oplossingen voor hun leervragen. Ze kijken daarbij graag verder dan de concrete vraag. Meer informatie hierover kunt u vinden op https://www.helixlearning.nl/

Nu ook cursussen en trainingen voor professionals in de groene sector

Door een samenwerking van Helix Learning en Scalda kunnen de cursussen en trainingen van voormalig Edudelta Cursus & Contract in Zuidwest-Nederland worden voortgezet. Nieuwsgierig? Kijk op de site van HelixLearning voor meer info.

Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting en premies Volksverzekeringen

Nederland kent de zogenaamde WVA-regeling. WVA staat daarbij voor Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting en premies Volksverzekeringen. Dit is een fiscale stimuleringsregeling waarmee u als werkgever veel geld bespaart. U kunt namelijk een aanzienlijke vermindering van de belasting- en premieafdracht krijgen voor verschillende groepen werknemers die scholing volgen.

Subsidieregeling praktijkleren

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en kunnen werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel.

Voor wie?
U kunt als werkgever in aanmerking komen voor subsidie wanneer u een leerplaats aanbiedt voor een student van een BBL opleiding.

Doel
De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een student. De subsidieregeling richt zich vooral op: kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is; studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

  

Aanvraag
Een subsidieaanvraag dient u in na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar. Voor de aanvraag gebruikt u gegevens die al in uw bezit zijn zoals de (praktijkleer)overeenkomst.

Meer informatie over aanvragen en over beslissing & uitbetaling van aanvragen vindt u op mijn rvo. NB.: Gebruik bij het aanvragen op mijnrvo de nieuwe csv-bestanden voor vmbo en mbo. Deze staan op mijnrvo. De oude bestanden die u mogelijk nog op uw computer heeft staan werken niet meer.

Wetgeving
Op 1 januari 2014 trad de regeling in werking. Ze geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel. De afschaffing van de WVA maakt onderdeel uit van het regeerakkoord en is opgenomen in het Belastingplan 2014. De subsidieregeling is op 5 november 2013 gepubliceerd in de Staatscourant.

Raadpleeg de geldende wetteksten over deze regeling op overheid.nl. Als onderwijswetgeving geldt voor mbo de WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs). U vindt geldende wetgeving via http://wetten.overheid.nl/zoeken/.

Uitvoering en controle
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regeling uit en heeft als doel om de aanvraag zo eenvoudig mogelijk te maken voor de werkgever. In de controle- en handhavingsfunctie zullen zij controleren of een werkgever aan alle eisen voldoet.