Zorgorganisaties en onderwijs bereiden zich voor op toename van inzet studenten

17 maart, 2020
Praktijkroute assistent in de zorg

De waarde van studenten die vanuit de Zeeuwse onderwijsinstellingen voor mbo en hbo actief zijn in de zorgsector is groot. Met name in deze periode, waarin de druk op de reguliere medewerkers als gevolg van het coronavirus hoger wordt. De Zeeuwse onderwijsinstellingen en zorgorganisaties zetten zich samen in, om ook in deze situatie de combinatie van ervaring in de zorg opdoen en het leren voor de studenten zoveel mogelijk centraal te laten staan. Hierbij wordt het belang van de student zorgvuldig geborgd, terwijl tegelijkertijd de zorgorganisaties maximaal ondersteund worden om de continuïteit van de zorg zeker te stellen. Het onderwijs gaat door, zij het in de vorm van leren op afstand. Daar moet voldoende tijd en ruimte voor zijn, alsook de menskracht binnen de onderwijsinstellingen om dat te realiseren.

Zes grote VVT-organisaties (verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties), te weten ZorgSaam, SVRZ, WVO-zorg, Ter Weel, Allévo en Zorgstroom, hebben op 16 maart 2020 afspraken gemaakt met Scalda. Inmiddels heeft bij de zorgbesturen ADRZ zich achter deze afspraken geschaard, bij de onderwijsinstellingen het Hoornbeeck College en de HZ University for Applied Sciences. Met andere zorgorganisaties, ook in de andere sectoren, wordt eveneens afstemming gezocht.

De afspraken houden globaal het volgende in:

  1. De geplande stages lopen, op basis van vrijwilligheid, zoveel mogelijk gewoon door conform planning in het lesrooster. De stagebegeleiding in de zorgorganisaties loopt ook door zoals gebruikelijk.
  2. Als studenten buiten hun normaal aantal stage-uren extra werken, krijgen zij voor die extra uren van de betreffende zorgorganisatie een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst aangeboden. Dit gebeurt om het onderscheid tussen stage en werk helder te markeren.
  3. Bureau ViaZorg in Goes inventariseert en coördineert de extra inzet van mensen uit het onderwijs, in nauw overleg met zowel onderwijs als zorgorganisaties.
  4. Onderwijs- en zorgorganisaties doen samen een inspanning om ervoor te zorgen dat examens, waaronder de ‘proeve van bekwaamheid’ in het mbo, zo goed mogelijk doorgang kunnen vinden.
  5. Onderwijs- en zorgorganisaties zoeken samen verschillende vormen van begeleiding van studenten (w.o. telefonisch en digitaal) om ervoor te zorgen dat studenten ook daadwerkelijk kunnen leren en toegerust zijn voor het werk dat ze doen.
  6. Onderwijs- en zorgorganisaties zorgen er samen voor, zodra het mogelijk is, dat eventuele opgelopen vertraging in het onderwijsprogramma door de studenten weer zo snel mogelijk ingelopen kan worden.

Op dit moment is er ten gevolge van Corona in Zeeland nog geen personeelstekort in de zorg. Daarom willen en kunnen we alle ruimte geven aan leerlingen om tijd aan hun opleiding te besteden. Als in een volgende fase wel een personeelstekort ontstaat, dan zullen we studenten, als gezegd op basis van vrijwilligheid, vragen om extra te helpen in de zorg. Zo snel dat weer kan, zullen we hen helpen om de ontstane studievertraging weer in te halen.

We zijn trots op de betrokkenheid en inzet van de studenten en van onze mensen, in beide sectoren en zijn ervan overtuigd dat we door goede samenwerking en communicatie adequaat met de situatie kunnen omgaan, nu en in de nabije toekomst.