Aanmelden

Via deze website onder menu-item 'Opleidingen' kun je je online aanmelden voor een opleiding bij Scalda. Je kunt ook een aanmeldformulier opvragen, invullen en naar ons sturen. Bij een aanmelding hebben wij altijd een kopie van je identiteitsbewijs nodig. Bij het online aanmelden kun je deze direct uploaden. Natuurlijk kun je deze ook per post nasturen. 

Vóór 1 april moet je aanmelding binnen zijn. Als je je na deze datum aanmeldt, kan je aanmelding vertraging oplopen. Dus: hoe eerder je je aanmeldt, hoe beter. Sommige opleidingen zijn namelijk al snel vol. 

Intakegesprek 
Wanneer je bent aangemeld voor de opleiding, nodigen we je uit voor een intakegesprek. Hieraan voorafgaand hebben jij en je mentor of schooldecaan het Digitaal Doorstroomdossier (DDD) ingevuld.

Het DDD is een digitale vragenlijst, bestaand uit drie delen, waarin jij aangeeft voor welke opleiding je kiest en waarom en wat je sterke punten zijn en of je eventueel extra begeleiding nodig hebt. Deel A is het deel wat jij in moet vullen, deel B is voor de mentor of begeleider en het derde deel is de akkoordverklaring. Klik voor meer informatie over het DDD of klik in het rechtermenu.

Voorafgaand aan het intakegesprek word je gevraagd nog een aanvullend vragenformulier in te vullen over je motivatie voor de gekozen opleiding. In het intakegesprek staat jouw keuze voor de opleiding centraal, evenals de wijze waarop wij je zo goed mogelijk kunnen helpen je mbo-diploma te behalen.

Geplaatst 
Is het plaatsingsbesluit positief, dan ontvang je een 'plaatsingsbrief'. In deze brief staat vermeld in welke opleiding je (voorlopig) wordt geplaatst en aan welke voorwaarden je moet voldoen voordat de plaatsing definitief wordt. Voorwaarden tot definitieve inschrijving kunnen per opleiding verschillen. Zo moet je voor een aantal opleidingen voldoen aan de wettelijk verplichte toelatingseisen. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat je in het bezit moet zijn van een vmbo-diploma. Stel, je slaagt onverhoopt niet voor je vmbo, dan vervalt je inschrijving. Het is in dit geval van belang dat je ons schriftelijk laat weten dat je niet geslaagd bent en afziet van je inschrijving.  

Documenten 
Onder de voorwaarden valt ook het inleveren van een aantal administratieve zaken. De school is wettelijk verplicht een aantal documenten in haar archief op te nemen. Het is van belang dat deze tijdig worden ingeleverd.  Niet alleen de definitieve inschrijving aan onze school is afhankelijk van het inleveren van deze papieren, ook je eventuele recht op studiefinanciering, tegemoetkoming in de studiekosten of kinderbijslag is gekoppeld aan de inlevering van deze documenten. 

Om welke documenten gaat het? 

  • kopie van een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart of paspoort); 
  • kopie van een geldige verblijfsvergunning; 
  • alle deelnemers die niet de Nederlandse nationaliteit hebben moeten een geldige verblijfsvergunning hebben om toegelaten te worden tot de opleiding; 
  • toelatingsdocumenten; een kopie van je originele diploma én je originele cijferlijst van je vooropleiding; 
  • onderwijsovereenkomst (OOK); 
  • bpv-overeenkomst (POK); BBL opleiding.