Practoraten

Scalda is voortdurend bezig haar onderwijs te verbeteren en te vernieuwen. Nieuwe leervormen en andere leeromgevingen passen daarbij. Om ons onderwijs en de leeromgevingen verder te verbeteren is er het Practoraat Leren in Hybride Leeromgevingen om hierbij te ondersteunen.

Wat is een practoraat?

Een practoraat is een expertiseplatform waarin docent-onderzoekers praktijkonderzoek doen naar nieuwe beroepspraktijken in het mbo-onderwijs. Dit doen zij onder leiding van een hoofdonderzoeker (practor) en samen met specialisten uit de praktijk. Door dit onderzoek wordt er een meerwaarde gecreëerd voor het werkveld, de studenten en de docenten. Hierdoor verbetert uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs.

Practoraat Leren in Hybride Leeromgevingen

Het Practoraat ‘Leren in Hybride Leeromgevingen’ van Scalda is een practoraat met de nadruk op onderwijskundige vernieuwing en is in 2020 van start gegaan. Het practoraat fungeert als platform van waaruit, door middel van praktijkgericht onderzoek, expertise wordt samengebracht en ontwikkeld. Het practoraat ‘Leren in Hybride Leeromgevingen’ maakt deel uit van een kennisnetwerk voor hybride leeromgevingen binnen en buiten Scalda.

Het practoraat is vooralsnog een project van vier jaar. Het practoraatsteam bestaat uit een practor en vier docentonderzoekers uit verschillende opleidingsclusters.

Practoraat Leren in Hybride Leeromgevingen, juist binnen Scalda

Scalda wil waarde(n)vol en toekomstbestendig onderwijs bieden binnen de Zeeuwse regio en wil onderwijs bieden dat werkelijk betekenis heeft voor haar studenten. Ze wil bouwen aan kwaliteit en innovatie van het onderwijs en de onderwijsondersteuning.

Ambitie

Het practoraat ‘Leren in Hybride Leeromgevingen’ heeft, in lijn met de visie van Scalda, de ambitie om nieuwe vormen van hybride leeromgevingen (HLO) te ontwerpen en bestaande hybride leeromgevingen verder pedagogisch en didactisch te versterken. Op eigentijdse en toegankelijke wijze zal zij kennis over hybride leeromgevingen, het leren op de grens van school en praktijk, delen en gebruiken, zodat het bijdraagt aan het onderwijs, de begeleiding, de professionalisering, de onderzoekscultuur en de beleidsontwikkeling.

Het practoraat kent daarvoor drie aandachtsgebieden:

 • Ideaaltypische hybride leeromgevingen
 • Professionaliseringscultuur en -plan
 • Leven lang ontwikkelen en doorstroom vo-mbo-hbo

Contact met het practoraat

Het practoraat Leren in hybride leeromgevingen bestaat uit een practor:

En vier docent-onderzoekers

 • scalda drop
  Ineke Dekker practoraat
  Een goede onderwijsontwikkeling wordt gedragen door onderzoek en sterke docentprofessionalisering. Ik draag daar graag aan bij.
  Ineke Dekker
  Docent-onderzoeker practoraat
 • scalda drop
  Roel van Rooijen Practoraat
  De docent moet onderwijs de functie kunnen geven die de maatschappij vandaag en morgen vraagt
  Roel van Rooijen
  Docent-onderzoeker practoraat
 • scalda drop
  Annette Copray-Soeting Practoraat
  Onderzoek integreren in onze dagelijkse praktijk om de kwaliteit van onderwijs en begeleiding te versterken en deze tezamen met studenten, docenten en het werkveld praktijkgerichter, vraaggerichter en actueler in te richten.
  Annette Soeting
  Docent-onderzoeker practoraat
 • scalda drop
  Martijn Broers Practoraat
  Inspelen op complexe en dynamische situaties vereist begrip van hoe het werkt: de onderliggende logica. Er is dan niets zo praktisch als een goede theorie (vrij naar Kurt Lewin).
  Martijn Broers
  Docent-onderzoeker practoraat